Kompleksnoye razvitiye i spetsyalizatsiya yekonomicheskikh rayonov SSSR

Кистaнов, Виктор Вaсилевич.

Kompleksnoye razvitiye i spetsyalizatsiya yekonomicheskikh rayonov SSSR V. V. Kistanov. - Moskva : Nauka, 1968. - 281 p. ;

RUSSIAN4272


Economic situation

330.947 / Ko
Untitled Document
Designed & Developed by IT Support | © Dr B R Ambedkar Central Library, JNU, New Delhi 2021